B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015) je Občinski svet Občine Križevci na __. redni seji, dne 8.10.2015 sprejel S K L E P 1. Sprejme se Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci. …

Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-C (Uradni list RS, št. 109/12 z dne 31.12. 2012), Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi neskladja 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju – ZPNačrt-B z Ustavo in o Občinski prostorski načrt občine Dornava Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik – Odlok – dopolnjen osnutek SD OPN št. 1 1/12 Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) SKLEP - us-rs.si

Pravna podlaga za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US št.U-I-43/11-19) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj : Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/2016

-C, 57/12-ZPNačrt-B, 109/12 - ZPNačrt-C, 35/13 - Sklep US; 76/14 – Odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-ga prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij

ZPNačrt-C). Menijo, da je izpodbijana zakonska ureditev v neskladju z 2., 8., 71., 72. in 153. členom Ustave, Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04 in 11/10, MP, št. 17/04 in 1/10 – MKDIOZ, v nadaljevanju Aarhuška MESTNA OBČINA MARIBOR Pravna podlaga za izdelavo podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPnačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 ZPNačrt-C in 76/14-odl.US št.U-I-43/11-19) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave