ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-1/2017-2

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo - Občinski predpisi na portalu Občine Naklo E-občina.si IO-AA-Zasebni sektor Če član izpitne komisije ugotovi, da pri preverjanju pogojev za opravljanje izpita kandidata oziroma opravljanju izpita, glede na določene pogoje, ne sme sodelovati kot član izpitne komisije mora o tem seznaniti predsednika komisije. javne površine (ZPNačrt). 1.4. Opis območja opremljanja Območje opremljanja obsega del stavbnih zemljišč (južna polovica), ki so določena z OPPN VP 25/1 Ločica. V naravi so to zemljišča južno od naselja Turjak oziroma zahodno od naselja Laporje. Vzporedno z območjem OPPN poteka regionalna cesta G2 106 Ljubljana - Kočevje. Na podlagi 11. v povezavi z 98. členom ter s smiselnim upoštevanjem 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 31. člena Statuta občine Cerkvenjak (MUV, št. 16/07) je župan občine Cerkvenjak, dne 27.7.2007 sprejel ZPNačrt 1 mesec 16 Sprejem OPN na Občinskem svetu Občine Sveta Ana 1 mesec 17 Objava sprejetega občinskega prostorskega načrta v uradnem glasilu občine Sveta Ana 15 dni po sprejemu 7. člen (obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN) Izdelavo OPN financira Občina Sveta Ana iz proračunov za leta 2011, 2012 in 2013. 8. člen

Jul 09, 2015 · ZPNačrt (1) Zbor občanov (1) Zbornica za arhitekturo in prostor (1) agronomija (1) alpska konvencija (1) alternativa (1) arheologija (1) balant (1) biotehniška fakulteta (1) brošura (1) cesta (1) cilji (1) civilna družba (1) civilno cviljenje (1) daljnovodi (1) dan zemlje (1) delovna skupina (1) demonstracije (1) deteljica (1) diploma (1

1. Veljavnost in postopki priprave državnih prostorskih aktov. 61. člen: Veljavnost ter spremembe in dopolnitve državnih prostorskih aktov - - - . 62. člen: Nadaljevanje postopkov priprave državnih prostorskih načrtov, začetih na podlagi ZPNačrt pridobljeno uporabno dovoljenje (78. člen ZPNačrt-1). - Vsi prenosi navedene komunalne opreme naj bi bili brezplačni oz. občina zanje naj ne bi plačala, saj se teje, da bo investitor že z investicijo poravnal del obveze iz naslova komunalnega prispevka. - Prenos zgrajene komunalne opreme občina izvede s podpisom primopredajnega US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 1. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1, 34/08), 1. in 2. člena Odredbe o ravnanju z

ZPNačrt (1) pojem »gospodarska javna infrastruktura« razširja, (2) »podatke o dejanskem stanju v prostoru na osnovi evidentiranja nepremičnin, vključno s podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture« vključuje v prostorski informacijski sistem, namenjen za opravljanje nalog države in spremljanje nalog občin na

ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-1/2017-2 1. Veljavnost in postopki priprave državnih prostorskih aktov. 61. člen: Veljavnost ter spremembe in dopolnitve državnih prostorskih aktov - - - . 62. člen: Nadaljevanje postopkov priprave državnih prostorskih načrtov, začetih na podlagi ZPNačrt pridobljeno uporabno dovoljenje (78. člen ZPNačrt-1). - Vsi prenosi navedene komunalne opreme naj bi bili brezplačni oz. občina zanje naj ne bi plačala, saj se teje, da bo investitor že z investicijo poravnal del obveze iz naslova komunalnega prispevka. - Prenos zgrajene komunalne opreme občina izvede s podpisom primopredajnega US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 1. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1, 34/08), 1. in 2. člena Odredbe o ravnanju z Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4 ZPNačrt) 1.4 Arhitekturna prepoznavnost mest in drugih naselij (5) Pri urejanju naselij se pozorno oblikuje območja obvoznic, vpadnic, uličnega, cestnega in obcestnega prostora, pomembna vozlišča, zelene površine in druge odprte površine. SPRS ne določa posebnih oblikovalskih pravil pri umeščanju infrastrukturnih in industrijskih ZPNačrt (1) pojem »gospodarska javna infrastruktura« razširja, (2) »podatke o dejanskem stanju v prostoru na osnovi evidentiranja nepremičnin, vključno s podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture« vključuje v prostorski informacijski sistem, namenjen za opravljanje nalog države in spremljanje nalog občin na